Serwis

Firma PHU SAWEX zajmuje się serwisem urządzeń takich firm jak: Kromet, Kuppersbusch, Stalgast, Hendi, Rational, Fagor, Winterhalter, CRM, Corema, Icematic, Simag, Comenda, Hobart, Santos, Dynamic, Robot Coupe, Smeg, Wessamat, Faema, Elettrobar, Rollergrill, Mareno, Whirlpool, Retigo itd…

Niniejsza gwarancja dotyczy produktów firmy: PHU SAWEX z siedzibą w Poznaniu, ul. Lotosowa 43; 60-175 Poznań.
Biuro handlowe: ul. Malwowa 144, 60-185  Skórzewo / Poznań
Telefon serwisowy: 601 70 19 10

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:  zgloszenie_reklamacyjne.pdf

 1. Gwarancja na zakupione urządzenia udzielana jest na okres 1 roku – zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej gwarancji. Termin gwarancji biegnie od dnia, w którym Produkt został wydany Kupującemu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie po dostarczeniu towaru wadliwego do dystrybutora.
  Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku, gdy nie zgłosi wad niezwłocznie po ich wykryciu, jednak nie później niż w terminie 7 dni.
  Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z umowy sprzedaży.
  Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez producenta czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są objęte produkty z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi, elektrycznymi lub innymi nie powstałymi z winy Gwaranta,
  a w szczególności:

  • powstałymi podczas transportu i przeładunku,
  • spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Produktu,
  • powstałymi na skutek stosowania Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa,
  • spowodowanymi dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń lub innym działaniem przez osoby trzecie,
  • powstałymi na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego części (np. uszczelek, wężyków, powierzchni desek polietylenowych, ostrzonych części noży, części wykonanych ze szkła, plastiku itp.).
 3. Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji Kupujący wykonuje w Serwisie Gwaranta zwanym w dalszej części Serwisem.
 4. Naprawy gwarancyjne mogą być także przeprowadzane przez uprawnionych pracowników Kupującego na następujących zasadach:
  • w okresie gwarancji części zamienne przesyłane są na koszt Gwaranta na zasadach określonych poniżej,
  • wszelkie dodatkowe koszty powstałe w związku z konieczności przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej, a w szczególności: dojazdy i koszty pracownicze ponosi dystrybutor.
  • części zamienne wysyłane są łącznie z fakturą sprzedaży z 30 – dniowym terminem płatności,
  • Faktura korygująca na zakupione/wymienione części zostanie wystawiona po zwrotnym przesłaniu przez dystrybutora do siedziby Gwaranta:
   • zepsutych części zamiennych,
   • dokumentacji serwisowej z przeprowadzonej naprawy gwarancyjnej,
   • ważnego dowodu zakupu.

Wszelkie czynności serwisowe i zwrot zużytych części zamiennych do Gwaranta muszą nastąpić w czasie trwania 30 – dniowego terminu do zapłaty, liczonego od momentu wystawienia faktury VAT na części zamienne. W przypadku przekroczenia tego terminu koszt określony na fakturze VAT pokrywa Dystrybutor, a Gwarant nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej.

 1. Po wydaniu Produktu Kupującemu winien on sprawdzić Produkt pod względem technicznym i jakościowym. W przypadku stwierdzenia wad Produktu, Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt na liście przewozowym. W przypadku stwierdzenia wad Produktu powstałych na skutek transportu, Kupujący jest zobowiązany zgłosić za pomocą protokołu reklamacyjnego reklamację bezpośrednio u przewoźnika. W przypadku braku zgłoszenia wad w powyższy sposób reklamacje dostarczonych Produktów z winy przewoźnika (usterki transportowe) nie będą rozpatrywane, a Kupujący traci w tym zakresie uprawnienia z gwarancji.
 2. Warunkiem realizacji napraw gwarancyjnych jest brak zobowiązań finansowych wobec firmy SAWEX.
 3. Warunkiem zachowania gwarancji jest posiadanie oryginału lub wystawionego przez Gwaranta duplikatu karty gwarancyjnej. Potwierdzenie czynności zakupu urządzenia przez Kupującego faktura VAT lub podpisany protokół montażu. Zgłoszenia uszkodzeń lub awarii przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej z dokładnym opisem awarii na adres e-mail serwis@sawex.poznan.pl. Warunkiem zrealizowania przez Kupującego uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest dostarczenie do Serwisu:
  • ważnego dowodu zakupu Produktu,
  • wadliwego Produktu,
  • protokołu zgłoszenia reklamacyjnego stanowiącego Załącznik do niniejszej gwarancji (dostępnego na stronie www.sawex.poznan.pl).
 4. Kupujący dostarczając Produkt do Serwisu zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie Produktu. Wszelkie skutki niewykonania bądź wadliwego wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim wyżej, a w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie Produktu wyłącznie obciążają Kupującego i wyłączają w tym zakresie jego uprawnienia z gwarancji. Produkt dostarczony powinien być do Serwisu w stanie umożliwiającym wykonanie naprawy tj. bez jakichkolwiek zabrudzeń, tj. czysty. Dystrybutor może odmówić przyjęcia do naprawy sprzętu brudnego lub oczyścić go na koszt nabywcy. Produkt o wadze do 15 kilogramów dostarczany jest do Serwisu na koszt Kupującego, a w powyżej 15 kilogramów na koszt Gwaranta.
 5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Serwis w terminie 14 dni roboczych tj. dni, w których Serwis świadczy usługi liczonych od daty dostarczenia Produktu do Serwisu na zasadach wskazanych w gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie na czas określony przez Gwaranta.
 6. Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego Produktu dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt 1 i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie Produktu.
 7. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy, jeżeli Serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Serwis dokona wymiany Produktu w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wadliwego Produktu. Przy wymianie Produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez kupującego elementów oraz koszt ich wymiany. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez Gwaranta.
 8. Jeżeli wymiana Produktu na nowy, zgodnie z pkt 9, jest niemożliwa, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty zgodnie z dowodem zakupu.
 9. Wszelkie wadliwe Produkty lub części, które wymieniono stają się własnością Serwisu z chwilą dokonania naprawy lub wymiany.
 10. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dostarczone Gwarantowi z niezachowaniem procedur zawartych w niniejszej gwarancji nie będą rozpatrywane, a zgłoszenia reklamacyjne dostarczone Gwarantowi z niezachowaniem terminów zawartych w niniejszej gwarancji powodują utratę praw z gwarancji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży wchodzą w życie automatycznie z chwilą każdorazowej dostawy towaru przez firmę „Sawex”. Wszelkie odstępstwa od nich wymagają potwierdzenie na piśmie. Odbiorcą będącym płatnikami podatku od towarów i usług wystawia się faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z chwilą wejścia w życie nowej wersji ogólnych warunków sprzedaży jak i cenników, tracą automatycznie ważność wersje wcześniejsze.

Wszystkie ceny w katalogu są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.
Legalizacja wyrobów pomiarowych używanych w celach komercyjnych należy do Kupującego.

Używając tej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close